top of page

VEDTÆGTER

 

 

VEDTÆGTER FOR V.T.F. VEJBY-TISVILDE FODBOLD

 

Paragraf 1. Navn

 

1.1 Foreningens navn er Vejby Tisvilde Fodbold, og den er en sammenslutning af fodboldafdelingerne i Vejby Idrætsforening og Tisvildeleje Gymnastikforening.

Den er derfor underlagt begge hovedforeningers love.

Hjemsted er Gribskov Kommune.

1.2 Foreningen er tilsluttet DGI og Danmarks Idræts Forbund.

 

Paragraf 2. Formål

 

2.1 Formålet er: at dyrke fodbold i foreningsregi og udbrede kendskabet hertil ved andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed, trivsel og udvikling.

 

Paragraf 3. Optagelse af medlemmer

 

3.1 Som aktive medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formålsparagraf. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningen.

 

Paragraf 4. Medlemsforpligtelser

 

4.1 Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de til enhver tid vedtagne retningslinier for foreningens aktiviteter.

4.2 Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent samt til at opgive navn, adresse, telefonnummer, emailadresse og fødselsdato. Medlemmet er forpligtet til at vedligeholde disse oplysninger på en af foreningen anvist måde.

4.3 Såfremt foranstående medlemsforpligtelser ikke overholdes, eller medlemmer udviser utilbørlig adfærd eller lignende, kan bestyrelsen med kvalificeret majoritet beslutte, at medlemmer udelukkes fra foreningen. Udelukkelsen kan gøres tidsbegrænset.

4.4 Et udelukket medlem kan kræve afgørelsen behandlet på førstkommende general-forsamling.

Eventuel anke over en generalforsamlingsafgørelse behandles efter bestemmelserne i hovedforeningernes vedtægter.

4.5 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

4.6 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 2

4.7 Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue eller eventuelle udbytte.

4.8 Udøvelse af alle aktiviteter i foreningen sker på eget ansvar og egen risiko.

 

Paragraf 5. Foreningens ledelse

 

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsens beslutninger og handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

5.2 Bestyrelsen består af:

a. Formand

b. Næstformand

c. Kasserer

d. minimum 2 medlemmer.

5.3 Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling således:

a. Formand vælges direkte i lige år

c. Kasserer vælges direkte i ulige år.

Øvrige vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og udvalgsformænd.

Såfremt formand og kasserer afgår i utide, kan bestyrelsen konstituere sig selv. Konstituerede medlemmer skal på valg til førstkommende generalforsamling.

 

Paragraf 6. Bestyrelsens virksomhed

 

6.1 Formanden indkalder til møde i bestyrelsen, når formanden finder det nødvendigt.

Der afholdes endvidere møde, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det.

Der føres forhandlingsprotokol over beslutninger vedtaget på bestyrelsesmøder.

6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.3 Vedtagelser i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

6.4 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at forestå den daglige drift. 3

6.5 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg med selvstændigt kommissorium til varetagelsen af specielle funktioner i afdelingen. Udvalgene har rapporteringspligt til bestyrelsen.

6.6 Foreningen tegnes i økonomisk henseende ved underskrift af formanden, eller kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan i enkeltsager meddele særlige fuldmagter.

6.7 Kassereren forestår udarbejdelse af bogføring samt opstilling af årsregnskaber og budgetter, der forelægges den øvrige bestyrelse til godkendelse.

 

Paragraf 7. Foreningens regnskab

 

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Bestyrelsen godkender foreningens regnskaber og budgetter og fører tilsyn med den daglige regnskabsførelse. Bestyrelsen fastsætter kontingentsatser under ansvar for generalforsamlingen.

7.3 Foreningens regnskaber kontrolleres af regnskabskontrollanter udpeget af de to hovedforeninger.

 

Paragraf 8. Generalforsamling

 

8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed.

8.2 Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og via foreningens øvrige informationskanaler.

8.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftligt krav herom vedlagt motiveret forslag til dagsorden.

8.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter gældende regler.

8.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæring herom er rejst.

8.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Indtil dirigenten er valgt, ledes mødet af formanden eller næstformanden.

Dirigenten leder generalforsamlingen i overensstemmelse med afdelingens vedtægter og dagsordenen, og beslutter hvorledes eventuelle herom opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres. 4

8.7 Generalforsamlingen afgør de fremlagte dagsordenspunkter ved almindeligt stemmeflertal.

Dog kræver ændring af afdelingens vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stemmeret har foreningens fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i restance, og som har været medlem i mindst 4 måneder.

På generalforsamlingen kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ved afstemninger bestemmer dirigenten afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt dette begæres.

8.8 Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og protokollen offentliggøres via foreningens hjemmeside.

8.9 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Aflæggelse af beretning

4. Fremlæggelse af regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

- Formand vælges i lige år

- Kasserer vælges i ulige år

Øvrige medlemmer vælges for 1 år

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

8. Eventuelt.

8.10 Formand, kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

 

Paragraf 9. Foreningens ophævelse

 

9.1 Ophævelse af foreningen kræver vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 7 dages mellemrum.

9.2 På generalforsamlingerne skal ophævelsen vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.

9.3 Ved ophævelse fordeles foreningens formue med 50% til V.I.F. og 50% til T.G.F.

9.5 Ved ophævelse tildeles V.I.F. det øverst rangerende herre- og dameseniorholds licensrettigheder i DBU’s turnering.

 

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 23. februar 2014.

bottom of page